Računovodske storitve

Redne računovodske storitve za pogodbene stranke:

 • vodenje temeljne poslovne knjige (glavna knjiga in dnevnik)
 • vodenje predpisanih davčnih evidenc
 • kontrola skladnosti prejetih knjigovodskih listin z zakonodajo in računovodskimi standardi
 • kontiranje in knjiženje prejete dokumentacije
 • vodenje analitičnih evidenc kupcev in dobaviteljev, spremljanje terjatev in obveznosti, izpisi odprtih postavk
 • vodenje analitičnih evidenc osnovnih sredstev (z obračunom amortizacije)
 • obračun davka na dodano vrednost
 • obračun plač
 • obračun socialnih prispevkov za zavezanca
 • obračun avtorskih honorarjev, izplačil po podjemnih pogodbah in drugih vrst dohodkov fizičnih oseb
 • priprava zahtevkov za refundacijo boleznin
 • priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil
 • izdelava zaključnega računa
 • obveščanje o novostih s področja računovodstva in davkov
 • spremljanje in obveščanje o poslovnem in davčnem rezultatu med letom
 • opozarjanje na nepravilnosti pri poslovanju
 • davčno in računovodsko svetovanje

Dodatne storitve na željo:

 • prijava v sistem DDV
 • pomoč pri kadrovskih vprašanjih
 • priprava opominov
 • obračunavanje obresti
 • priprava medletnih poročil za zunanje uporabnike
 • administrativne in druge storitve

Občasne računovodske storitve za zunanje uporabnike:

 • pregled poslovanja
 • preventivni davčni pregledi
 • hitre analize računovodskih izkazov
 • priprava medletnih poročil
 • optimizacija stroškov
 • optimizacija davčnih obveznosti
 • podpora računovodski službi zunanjega uporabnika (stalna ali ob izrednih situacijah)
 • priprava zaključnega računa